Hướng dẫn

Dưới đây là một số code làm đẹp bài đăng, tận dụng nó để tự do sáng tạo và làm đẹp bài viết của mình. Nếu cảm thấy không tự tin hãy sử dụng code mẫu đã có sẵn. Chúc các bạn thành công.

{tocify} $title={Mục lục}

Cài đặt thông tin tác giả

Truy cập vào Hồ sơ tác giả
Kéo đến Ảnh hồ sơ để thêm ảnh đại diện
Tiếp đến Thông tin bổ sung tại phần Giới thiệu ghi nội dung như ví dụ sau:

Dòng giới thiệu về bản thân
<a href="Link-Facebook">facebook</a>
<a href="Link-YouTube">youtube</a>


Chấm đầu dòng

  • Dòng thứ nhất
  • Dòng thứ hai
  • Dòng thứ ba
<ul>
<li>Dòng thứ nhất</li>
<li>Dòng thứ hai</li>
<li>Dòng thứ ba</li>
</ul>


Số đầu dòng

  1. Dòng thứ nhất
  2. Dòng thứ hai
  3. Dòng thứ ba
<ol>
<li>Dòng thứ nhất</li>
<li>Dòng thứ hai</li>
<li>Dòng thứ ba</li>
</ol>


Trích dẫn

Đây là cách viết 1 dòng trích dẫn

<blockquote class="tr_bq">Đây là cách viết 1 dòng trích dẫn</blockquote>


Hộp cảnh báo

Nội dung cần thông báo đến người đọc

<div class="alert-message alert-success">Nội dung cần thông báo đến người đọc</div>

Nội dung cần thông báo đến người đọc

<div class="alert-message alert-info">Nội dung cần thông báo đến người đọc</div>

Nội dung cần thông báo đến người đọc

<div class="alert-message alert-warning">Nội dung cần thông báo đến người đọc</div>

Nội dung cần thông báo đến người đọc

<div class="alert-message alert-error">Nội dung cần thông báo đến người đọc</div>

Post a Comment

Previous Post Next Post